Vedtatt på årsmøtet 22. mai 1986-Endret 23. mai 89, 25. mai 92, 19. Mai 99, 30. mai 2000, 20. mai 2002, 23. mars 2004, 17. mars 2009, 15. mars 2016, 7. mars 2017 og 6. mars 2018.

§ 1  Formål

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen.

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk mellom vellene og Kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og bistå med å løse konflikter.

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

§ 2 Representasjon

I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se forøvrig §7).

§ 3 Forbundets ledelse

Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges inntil 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge med møte- og talerett.

Medlemmene i styret bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst mulig grad representere ulike deler av Bærum.

Medlemmer til Bærum Velforbunds styre velges blant personer som har eller har hatt verv som styremedlemmer i velforeningene i Bærum. Lederen og styremedlemmer velges for 2 år, slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret konstitueres og velger selv lederens stedfortreder, sekretær og kasserer. Styret oppnevner representanter i faste styrer og råd. Hvert år velges en Valgkomité bestående av leder og to medlemmer.

§ 4 Årsmøte

Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Årsmøtedokumenter og innkalling sendes elektronisk. Årsmøtedokumenter og vedtekter skal være tilgjengelig i papirutgave under årsmøtet. Forhåndsvarsling av dato for ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5:

1. Konstituering

2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår

3. Fastsetting av kontingent

4. Budsjett for kommende periode

5. Styrets forslag til arbeidsprogram

6. Innkomne saker fra velforeningene

7. Valg av styre og styrets leder

8. Valg av revisor

9. Valg av valgkomité

Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert regnskap. Revisjonsberetning kan ettersendes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 25. januar. Forbundets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i Bærum forlanger det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må angi de saker som ønskes behandlet.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - lovendringer unntatt - fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg. Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet. De andre valgene ledes av valgkomitéens leder. Gjenvalg kan finne sted.

§ 5 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer sendes Styret innen utgangen av desember måned forut for ordinært årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de fremmøtte representanter.

§ 6 Spesielle bestemmelser

Leder er Forbundets rettslige representant. Han/hun undertegner på Forbundets vegne og skal attestere regninger før de utbetales. Sekretæren fører protokoll over forhandlingene i Forbund og Styre. Utskrift av protokollen vedrørende årsmøter og ekstraordinære årsmøter sendes samtlige tilsluttede velforeninger.

§ 7 Utvalg for spesialoppdrag

Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis Styret finner det nødvendig. Utvalgenes medlemmer har adgang til Forbundets møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett.

§ 8 Kontingent

Kontingenten innbetales innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomiske forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges velforeningene.

§ 9 Æresmedlemmer

Årsmøtet kan – etter innstilling fra Styret – utnevne personer til æresmedlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det.

§ 10 Oppløsning

Beslutning og oppløsning av Bærum Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte velforeninger til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig.

Eventuelle midler tilfaller Bærum kommune som – etter samråd med Forbundets styre – disponerer dem til det formål Kommunen finner mest tjenlig.