Medlemsmøte 17 oktober i Kulturhuset Stabekk kino

Publisert av Kåre Lindemann den 18.10.18.

Det var omtrent 30 medlemmer av Bærum Velforbund som hadde møtt frem til medlemsmøtet i Kulturhuset Stabekk Kino. De representerte 18 medlemsvel.

Styreleder i Bærum Velforbund Erik Sennesvik innledet med betraktninger om velarbeidet i frivillighetens lys.

Deltagerne ble deretter utfordret til å diskutere følgende tre emner:

 • Hva betyr vellet for innbyggerne i området?
 • Hva kan vi gjøre for å sikre at velforeningene forblir hovedtalerør for lokalbefolkningen?
 • Hvilke veloppgaver betyr mest for dine medlemmer?

Følgende svar på oppgaven ble gitt om det vellene engasjerer seg i:

 • Eldreomsorg, skoler og barnehager
 • Vei, kommunikasjon og samferdsel
 • Naturvern
 • Utbygging og reguleringssaker
 • Kvistinnsamling og strøkasser
 • Vedlikehold av stier og grøntområder
 • Trygge skoleveier
 • Bevaring av karakteren til nærområdet ved utbygging
 • Ivareta friområder som eies av vellet, og fellesskapet interesser
 • Være mottakssentral for problemstillinger velmedlemmene står overfor
 • Områdets talerør
 • Agere på alt det som gjøres av «ulovligheter»
 • Viktig å kunne etablere støtte i nærmiljøet for uttalelser som gis av vellet; her ble det referert til at sameierglove gir gode føringer for hvordan en skal hensynta medlemmenes rettigheter
 • Informasjon om det som skjer i nærområdet,
 • «Festarrangør» for medlemmene
 • «Politimyndighet» når ting i nærområdet går på tvers av lover og regler
 • Forestå lokale kulturarrangementer, få frem lystbetonte saker for velmedlemmene
 • Være et sikkerhetsnett for medlemmene mot kommunen
 • Følge med på utbygging og utvikling av infrastrukturen

Det ble også fremmet ønsker om:

 • Kurs der en kan finne frem til og bruke Statistisk Sentralbyrås date for lokalmiljø til egne analyser av nærmiljøet
 • Tilgang på maler på hvordan en skal reagere nør det utøves «ulovligheter»
 • Lære mer om hvordan en benytter hjemmesider og facebook for å skape et større fellesskap
 • Hvordan kan en bedre muligheten av å være områdets talerør mot kommunen og utbyggere

Morten Skauge leder av MIKK utvalget i Bærum kommune var med under hele møtet. Med bakgrunn i innleggene mente han at politikerne trenger vellene. Politikerne har behov for mer lokalkunnskap.

Vellene ble oppfordret til å ta direkte kontakt med politikerne, gjerne fra alle partier. Vellene er viktige informasjonsbærere når politikerne skal fatte beslutninger. Det er viktig at vellene bidrar til å bevare gode nærmiljø.

Det ble fremmet forslag om at Bærum Velforbund blir forelagt f.eks. tre viktige oppgaver av generell interesse for Bærums befolkning som de følger opp mot Bærum kommune, både politikere og administrasjonen.

Det ble fremmet ønske om en forenklet saksbehandling i kommunen når vellet tar opp mindre søknadspliktige saker.

Det hele ble avsluttet med en rask gjennomgang av utfordringer ved å:

 • Holde Bærum rent
 • Følge opp plan og bygningsloven
 • Takle ressurssterke utbyggere
 • Kunne fjerne/irettesette saksbehandlere og døve politikere
 • Nå frem til retteinstanser
 • Kunne skrive gode uttalelser
 • Delta aktivt i samskaping
 • Få frem steder der frivilligheten kan avholde sine møter
 • Bidra til forebyggende folkehelsearbeid