Tryggere skolevei

Publisert av Kåre Lindemann den 16.02.19.

Gjennom hele året kan alle innbyggere, vel, FAU og flere komme med forslag til trafikksikkerhetstiltak langs kommunal vei. Forslag fra innsender skal være øremerket «Aksjon Skolevei» og sedes til Bærum kommune.

Alle forslagene blir vurdert. Forslagene krever forskjellig typer kartlegging og vurdering fra Vei og trafikk/Plan og sikkerhet. Bærum kommune gjennomfører befaringer, trafikktelling, trafikkregistrering med radar, forespørsel hos skole, FAU og vel, og prosjektering internt eller med ekstern hjelp. Det er mange forhold som blir tatt i betraktning når tiltak vurderes.

Plan og sikkerhet utarbeider årsplaner som inkluderer alle trafikksikkerhetstiltak Bærum kommune planlegger langs kommunal vei. Mange av disse tiltakene er i utgangspunktet innspill fra innbyggere, vel, FAU o.l. Noen av disse tiltakene tilfredsstiller kriteriene til å søke om midler fra Statens vegvesens «Aksjon skolevei-ordning».  I desember hvert år sender Vei og Trafikk/Plan og sikkerhet søknad om midler til tiltak fra «Aksjon skolevei-ordningen».

Mange av tiltakene søker om midler blir innfridd. Hvis ikke en får midler, vil stort sett tiltaket likevel bli gjennomført, men da med midler fra Vei og trafikk/Plan og sikkerhets årlige budsjett og prioritering.

Ordningen «Aktive barn- tryggere skole vei»  administrerer skolene på egenhånd. Denne ordningen omfatter ikke fysiske inngrep langs kommunal vei, men skolene kan her søke om refleksvester til nye 1. klassinger og midler til trafikkontakt, trafikkvakt og annet materiell som kan stimulerer til økt aktivitet.

Disse to ordningene står beskrevet på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: Link til Akershus fylkeskommunes sider >>