Kommunestyrets seminar om mobilitet

Publisert av Kåre Lindemann den 19.09.18.

Synspunkter fra Bærum Velforbund – Kommunestyrets seminar om mobilitet 5. september.

Bærum Velforbunds styre deltok under kommunestyrets seminar om mobilitet og klimaklok kommune 5. september. Kommunen fikk med rette mange godord for aktiv innsats for klimakloke løsninger i kommunen.
Arbeidet er krevende. Holdningsendringer og endringer i innarbeidet livsførsel krever motivasjon hos den enkelte og i befolkningen.
Vi takker for invitasjonen til et interessant seminar med ulike innfallsvinkler til hovedtemaet og vil gjerne trekke fram noen punkter vi mener det er viktig å ha fokus på.
Vi er svært tilfreds med at kommunen har gjennomført en reisevaneundersøkelse for kommunens innbyggere. Bærum Velforbund har lenge etterlyst fakta om reisebehov, og tror dette vil gi planleggerne grunnlag for bedre transportløsninger. Sammen med Ruters undersøkelse om kundetilfredshet, bør det bli bedre kollektivløsninger etter hvert.
Kollektivandelen for reiser innen Bærum er foruroligende lav. Det betyr i sin tur mye lokal forurensning grunnet utstrakt bruk av privatbiler med tilsvarende press på det lokale veinettet. Dette går også ut over fremkommeligheten for bussene og bidrar til at kollektivreiser blir mindre attraktive. Det er avgjørende at det å reise kollektivt blir sett på som en gunstig løsning tilpasset de behovene som er til stede
Motivering for sykkel og gange er god folkehelsepolitikk. Men det er lang avstand mellom mål og virkemidler. Bærum Velforbund mener det på dette feltet må til en radikal holdningsendring i kommunen og hos Statens vegvesen. Vi er enig i at moderne sykkelbruk og fotgjengere ikke hører sammen. Traseene må bli betydelig bedre. Her ligger det et stort investeringsbehov.
Bærum Velforbund er skuffet over at Ruter og fylkeskommunen ikke ser den miljømessige nytten av at Bærum blir liggende i takstsone 1. Det blir med nåværende soneinndeling dyrt å bevege seg øst-vest i kommunen og som fører til privatbil velges fremfor kollektiv reisemåte. Det skjer dessuten mye privatbilkjøring for å tilpasse seg soneinndelingen.