Innsamling av skrot og hageavfall

Publisert av Kåre Lindemann den 14.12.18.

I høst gjennomførte vi en undersøkelse blant vellene i Bærum hvor vi stilte en rekke spørsmål knyttet til vellenes innsamling av skrot og hageavfall. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettundersøkelse med følgende resultat.

 

 • 17 velforeninger har svart på spørreundersøkelsen
 • 3 av vellene som har svart gjennomfører ingen innsamlinger
 • Kun 4 av de vellene som har svart samler inn skrot

Erfaring fra skrotinnsamlinger:

Renova er leverandør for alle vellene som har meldt at de gjennomfører skrotinnsamlinger. Alle vellene er godt fornøyd med måten Renova leverer denne tjenesten.

Erfaring fra hageavfallsinnsamlinger.

 • Renova benyttes av de fleste men også andre leverandører benyttes.
  • Innsamlingen skjer ved at Renova kjører rundt i veiene og plukker opp hageavfall som velmedlemmene har lagt ut. Transporten skjer ved bruk av komprimatorbil.
 • Vellene er i varierende grad fornøyd med den tjensten Renova leverer – fra godt fornøyd til så sterkt misfornøyd at man ikke vil benytte Renova i framtiden. Problemet er at Renova ikke klarer å hente innenfor avtalte tidsfrister og at noen veier blir «glemt».
 • Andre leverandører/løsninger
  • Berger og Rykkinn vel leier inn komprimatorbil med sjåfør fra Norsk Gjenvinning og «kjøper inn» personell til opplastning fra idrettslag.
  • Snarøya vel kjøper tjenesten fra Skogsdrift og Trefelling, Tynset. Leverandøren kjører i veiene med lastebil og kvistkutter.

Begge vellene rapporterer at man er meget godt fornøyd med den valgte løsning.

Voll vel peker på at Bærum Kommune tidligere opprettet deponier flere steder i Bærum slik at hageeiere kunne få levert sitt hageavfall i en kortere periode om våren i stedet for å måtte kjøre den lange veien til Isi. Vellet mener en slik løsning bør reetableres.  

 

Møte med Renova.

Siden Renova er den leverandøren som de fleste velforeninger i Bærum benytter ble det nylig gjennomført et møte mellom Renova og Bærum Velforbund. Renova erkjenner at det har vært svikt fra deres side både i henhold til avtalt tidspunkt for når hageavfallet skulle vært hentet og i noen tilfeller at veier er blitt uteglemt. Det ble uttrykt stor forståelse for at dette fører til misnøye fra beboerne og beklager sterkt den kritikk som urettmessig har blitt rettet mot velstyrene av denne grunn.
Hensikten med møtet fra vår side var å presentere budskapet fra undersøkelsen og få svar på hvilke tiltak Renova vil iverksette for å unngå svikt i henhold til avtaler med velforeningene i 2019. Flere konkrete tiltak ble drøftet og Renova har sendt oss nedenstående liste over tiltak etter møtet.

Renova vil for 2019 gjøre disse tiltak for å hindre forsinkelser:

 

 1. I 2018 hentet vi for 39 vel. For 2019 maks 30 vel før 17. mai. De eldste kundene samt de som har skrotinnsamlinger også, vil bli prioritert.
 2. Vel i Bærum prioriteres før 17 mai. Asker og Oslo får tilbud om henting etter 17. mai.
 3. Noen få vel i Bærum, utover de 30 eldste kundene, vil få tilbud om innsamling etter 17. mai
 4. Renova innfører dagsbøter til seg selv, med 1 % pr. oversittet dag.
 5. Renova har det siste året vokst en del og vil for våren 2019 ha enda flere sjåfører og på den måten være bedre sikret mot syke sjåfører, som har vært et problem de siste to årene.
 6. Renova Flyttebyrå vil ikke ta imot flytteoppdrag i perioden påske til 17. mai, for å bedre kapasitet til hageavfallinnsamlingene.
 7. Renova vil booke inn hageavfallinnsamlinger, fra 10. januar og utover.