Høring revidert planprogram Nadderud Stadion

Publisert av Kåre Lindemann den 11.03.19.

Høring av revidert forslag til planprogram for Nadderud
Idrettspark - ny stadion

I henhold til plan- og bygningslovens §12-9 gjøres kjent at planutvalget i Bærum 28.02.2019 vedtok å legge revidert forslag til planprogram for regulering av Nadderud idrettspark ut på nytt offentlig ettersyn/høring. Planprogrammet finnes på Bærum kommunes internettside

www.baerum.kommune.no/kunngjoringer .

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for en ny fotballstadion med tribuneplass til 8 000 mennesker samtidig som idrettsparken videreutvikles for uorganisert aktivitet, gode gangmuligheter på kryss og tvers og god overvannshåndtering.

Planprogrammet som nå foreslår 2 ulike stadionplasseringer med 3 ulike tribuneinnhold, skal fastlegge hovedgrepet for reguleringen og hva som må utredes nærmere.

Reguleringsplanens endelige avgrensning kan bli mindre en området for planprogrammet, dette vil bli avklart senere som en del av planarbeidet.

Merknader til planprogrammet sendes Bærum kommune, post@baerum.kommune.no innen 25.apriI 2019. Merknader påføres arkivsak lD 17/82.

Forslagsstiller er Bærum kommune, Eiendom, Byggherre v/ Jeanette Nyseter,970 04 120.

Saksbehandler for planprogrammet er Grethe K. Løvald grl@baerum.kommune.no