Høring - Barnehagebehovsanalyse 2019-2038

Publisert av Kåre Lindemann den 10.04.19.

Høring - Barnehagebehovsanalyse 2019-2038  

Bærum kommune sender med dette på høring forslag til Barnehagebehovsanalyse 2019-2038. Analysen gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse til hvordan behovet kan løses.

Formålet med Barnehagebehovsanalysen er å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre riktig dimensjonert barnehagekapasitet i kommunen. Kapasiteten bør så langt det er mulig være robust for naturlige svingninger i barnetall, og ta høyde for litt mer enn det prognosetallene legger opp til.

 Hovedtrekk i forslaget som sendes på høring

Barnehagebehovsanalysen viser behovet for kapasitetsøkning i barnehagesektoren ut fra kommunens nåværende befolkning og befolkningsprognose man beregner med utgangspunkt i boligbygging som er lagt inn i kommunens boligbyggeprogram. Befolkningsprognoser, forventet endring i etterspørsel etter barnehageplass og lignende viser at det må etableres cirka 1 800 nye barnehageplasser frem mot 2038. Analysen legger til grunn at dette gjennomføres med 29 barnehageprosjekter.

 I arbeidet med analysen har følgende strategiske grep vært i fokus:

  • Etablere nye barnehager
  • Større barnehager, bedre kvalitet og arealeffektivisering
  • Omstrukturering av eksisterende barnehager, for å møte rehabiliteringsbehov og oppnå hensiktsmessige størrelser ut fra et driftsperspektiv
  • Erverve tomter til fremtidige barnehager
Les mer i vedlagte dokumenter.
Høringsfrist 7. mai2019.