Endring av reguleringsplan- Rud Hauger

Publisert av Kåre Lindemann den 11.02.19.

I medhold av plan og bygningsloven(pbl) § 12-8 varsles mindre endring av detaljreguleringsplan for Bærum idrettspark Rud Hauger på vegne av Bærum kommune Eiendom.
Hensikten med endringen er å legge til rette for utviklingen av Rud svømmeanlegg.
Endringen består i å utvide plangrensen slik at svømmeanlegget inngår i eksisterende plan for BIP og reguleringsbestemmelsene skal suppleres og endres.
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Samtlige saksdokumenter er tilgjengelig i plan- og byggesaksdialogen, saksnr. 19/2987, og kan sees på
dokumenter Bærum kommune >>
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Arkitektene Astrup og Hellern AS v/Hanne Embretsen,
e-post: hem@aaoh.no.

Frist 11.03.2019