E16 Bjørum - Skaret Reguleringsendring Avtjerna

Publisert av Kåre Lindemann den 05.03.19.

E16 Bjørum - Skaret. Reguleringsendring ved Avtjerna
Varsel om oppstart mindre endring av reguleringsplan ved nytt kryss ved Avtjerna, E16
Bjørum - Hole grense, plan 102011013

I henhold til Plan - og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart aven endring av gjeldende reguleringsplan for ny E16 Bjørum - Hole grense, vedtatt 19.6.2013. Endringen gjelder et mindre område ved Avtjerna.
Behovet for en endring av gjeldende reguleringsplan skyldes at det ikke ble avsatt nok areal til midlertidig anleggsvirksomhet i reguleringsplanen for ny E16, som ble godkjent i 2013. For å kunne gjennomføre det nye E16-anlegget ved Avtjerna, er det nødvendig med en mindre endring av reguleringsplanen for et område langs Rustanbekken. Det aktuelle området er vist med skravur på kartskissen. Deler av området planlegges benyttet til midlertidig anleggsvirksomhet i anleggsperioden.


 

Statens Vegvesen ber om at eventuelle merknader til varslingen av oppstart av planarbeidet sendes skriftlig (e-post eller pr. brev) innen 22. mars 2019 til:
Statens vegvesen

e-postadresse: firmapost-ost@vegvesen.no
postadresse: Statens vegvesen, Region øst, Postboks 110 Lillehammer
Merknadene bes merket «Ny reguleringsplan Avtjerna, mime-nummer 19/31898»

Henvendelser kan rettes til:
Statens vegvesen

Jan Birger Lund epost: janblu@vegvesen.no, telefon 957 62 212
May Bente Hiim Sindre (prosjektleder): epost: may.sindre@vegvesen.no, telefon 928 55 43

Bærum kommune, Områdeutvikling
Kari Sagbakken, e-post: kari.sagbakken@baerum.kommune, telefon 67 50 40 50