Bærum – en klimaklok kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 23.10.18.

Bærum Velforbund har som mål å være en aktiv bidragsyter til at Bærum kommune når målene som er skissert i Parisavtalen.  

Forvaltning av natur, miljø og ressurser må styrkes og dagens innbyggere i kommunen bevisstgjøres. En bærekraft utvikling må ha framtidige generasjoner som perspektiv.

Dette kan skje gjennom følgende tiltak:

SAMFERDSEL - MOBILITET

 • ·Økt satsning på kollektivtransport og utvidelse av dagens T-banenett samt innsats for å få realisert allerede regulerte traseer.
 • Benytte og utvide kollektivtransporten på fjorden, ved å benytte ferger og hurtigbåter der det er hensiktsmessig.
 • ·Økt innsats for reduserte takster og utvidelse av dagens sone 1 til å omfatte også sone 2.
 • Tilrettelegge for drift av kollektivtransport på klimanøytralt drivstoff.
 • ·Økt satsning på sykkel og gange og muligheter for sikker oppbevaring av sykler ol. ved stoppesteder for kollektivtransport.
 • Områder rundt barneskoler skjermes for gjennomgangstrafikk. Tryggere skoleveier motiverer til at barn i større utstrekning går til skolen.

AVFALL

 • Bevisstgjøring og motivering av barn og unge samt den øvrige befolkningen om å se avfall som en ressurs, med fokus på forbruk, overforbruk eller rovdrift.
 • Se etter og bidra til en bærekraftig utvikling gjennom reduserte avfallsvolumer, økt resirkulering og gjenbruk.
 • Besøkssenter for informasjon og bevisstgjøring etableres på Isi for skoleklasser og lignende med avfallspyramiden og sirkulær økonomi i sentrum.
 • Invitere og motivere for faste dager og rutiner for skoler, lag og foreninger med formål innsamling av avfall i naturen og på fellesarealer.
 • Tilrettelegge for forsvarlig avlevering av avfall på utfartssteder, strender, utfartsparkeringsplasser og lignende, samt bevisstgjøring av eget ansvar for en ren og ryddig natur og vårt felles ansvar for å redusere mengden avfall og samtidig innse at vi må rydde etter andre.
 • Etablere mottak for avfall til gjenvinning i midtre, østre Bærum samt utvide containerordningen for avleveringen av farlig avfall på sentrale og lett tilgjengelige steder.
 • Styrke samarbeidet i VEAS for utvikling i først omgang med produksjon av klimanøytrale drivstoffer samt jordforbedringsmidler. På sikt andre råstoffer.

 GJENBRUK - MATSVINN

 • Tilrettelegge for at frivillige organisasjoner kan forestå videresalg av relevante produkter. Bevisstgjøring og motivering for ombruk og gjenbruk samt bevisstgjøring av sirkulær økonomi med muligheter for også å drive salg på f.eks. Finn.no o.l. «Ditt gamle kan bli andres nyeste».
 • Motivere og tilrettelegge for redusert matsvinn i samarbeide med butikker, serveringsteder og næringslivet, samt bevisstgjøring av den øvrige befolkningen.

DYRKBARE AREALER

 • Se etter og etablere egnede arealer for økologiske parsellhager ved bygging av nye kommunale bygg, skoler, institusjoner og lignende. Eksisterende arealer i tilknytning eller i umiddelbar nærhet av dagens bygninger tilrettelegges for parsellhagedrift.
 • Fortsette og utvide arbeidet med å benytte egnede arealer til blomsterenger eller frittvoksende planter, spesielt arealer som i dag ikke er benyttet til lek eller allmenn ferdsel; midtrabatter, støyskjermvoller og lignende.
 • Avsette og bevare gamle naturmiljøer til urskog og lignende.
 • Tilrettelegging og bevisstgjøring av og om egenproduksjon, kortreist, sesong- og lokal produksjon av mat. Egnede arealer stilles til disposisjon for salg og formidling for lokale produsenter.

 ENERGI - FORURENSING

 • ·Økt fokus på klima og klimanøytrale løsninger for å dekke nåværende og fremtidig energibehov, spesielt på nye bygg og ved rehabilitering av eldre eksisterende deler av bygningsmassen. God informasjon om mulighetene som i dag finnes for støtteordninger og teknisk bistand.
 • Stille krav om bruk av klimanøytrale anleggsmaskiner, utstyr og lignende ved utbygging av større arealer.
 • Fortsette arbeidet for å oppnå målet om klimanøytralt drivstoff på kommunale kjøretøyer. Fortsette arbeidet med, og utvide, støtteordningene for elektrifiserte kjøretøyer og sykler og støtte anlegg av ladepunkter.